Gaveforsterkningsordningen må omdisponeres!

06.01.2022

Panta Rei Danseteater tar til orde for at midlene fra gaveforsterkningen omdisponeres til den nye driftsstøtteordningen.

Foto: Christian Tandberg/ Dansens Hus
Foto: Christian Tandberg/ Dansens Hus

En ny søkbar støtteordning for etablerte scenekunstkompanier er på trappene. Ordningen er varslet lagt utenfor Kulturfondet og gir håp om at noen av hullene i virkemiddelapparatet i det frie scenekunstfeltet endelig kan fylles. I samme åndedrag skrotes gaveforsterkningsordningen – en ordning man gjerne kan ha prinsipielle motforestillinger mot, men som i praksis har bidratt til å fylle noen av disse hullene.

Gaveforsterkningsordningen har vært finansiert av tippemidler og har ikke bare gått til store aktører. Ordningen har vært avgjørende for mange små aktører som har falt mellom to stoler i virkemiddelapparatet. De store klarer seg nok fortsatt, men for de små er bortfallet av gaveforsterkningsordningen dårlige nyheter. Panta Rei Danseteater kommer til å miste 750.000 kroner årlig. I en prosjektøkonomi der fraværet av langsiktighet og forutsigbarhet er den største barrieren for kunstproduksjon og utvikling, har den ubyråkratiske gaveforsterkningen fungert som et kjærkomment tilskudd. Risikospredning, og det å ha flere bein å stå på, gjør driften mindre sårbar for variasjoner i et for svakt og sentralisert offentlig støtteapparat.

Sparebankstiftelsen DNB har vært en helt sentral samarbeidspartner for Panta Rei Danseteater gjennom mange år. Vi opplever stiftelsen som en svært seriøs aktør som slett ikke tildeler kulturmidler basert på «de rikes smak». Tvert imot fyller de et hull i virkemiddelapparatet som ideelt sett burde være det offentliges ansvar. Samarbeidet har satt oss i stand til å gjennomføre store prosjekter for et mangfoldig publikum.Gaven fra Sparebankstiftelsen har årlig utløst betydelig og forutsigbar gaveforsterkning. Vi forstår at det kan være prinsipielle argumenter mot gaveforsterkningsordningen, men det å fjerne ordningen uten noen form for kompensasjon, skaper store problemer for en rekke aktører.

Vi registrerer at argumentene for å fjerne gaveforsterkningsordningen prinsipielt og ideologisk sirkler rundt store vs. små aktører, geografisk spredning og en større demokratisk legitimitet i bruken av offentlige kulturmidler. Små scenekunstkompanier har over år arbeidet med kunstprosjekter og formidling over hele landet. Gitt en ustabil prosjektøkonomi er vi spesialister på tilpasning, utradisjonelle og fruktbare samarbeid og effektiv utnyttelse av ressurser. Dette kommer utelukkende publikum til gode. I pandemiperioden har Panta Rei Danseteater alene latt 13.000 barn, ungdom og voksne få oppleve levende dans, enten som publikum på forestillinger, eller som deltakere i våre aktiviteter.

Kulturdepartementet er nå i full gang med å utrede den nye støtteordningen for etablerte kompanier der drift og langsiktighet er målet. Den nye søkbare ordningen skal tre i kraft i andre halvdel av 2022. Det innebærer at søknadskriterier og innretning må være på plass i løpet av våren. Med slunkne fire millioner ekstra i en pott der godt over halvparten av midlene allerede er lovet bort, er det vanskelig å se for seg at dette skal bli det oppsvinget den frie scenekunsten trenger, og som vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om.

Kulturministeren har tidligere presisert at det skal komme gode overgangsløsninger for dem som blir rammet av gaveforsterkingskutt. En omdisponering av tippemidler til den nye driftsstøtteordning for etablerte kompanier kan derfor være en kinder-egg-løsning for kulturministeren: 1) mindre aktører kan få kompensert et betydelig inntektstap når gaveforsterkningsordningen fjernes, 2) ved å tildele midler til scenekunstkompanier over hele landet vil intensjonen med tippemidlene treffe godt, og 3) den nå slunkne potten som er satt av til driftsstøtte, vil kunne komme opp på et nivå som faktisk monner.

Departementet har gått bredt ut og bedt om innspill fra aktører i og i nær tilknytning til det frie scenekunstfeltet. Panta Rei står bak et innspill sammen med 14 andre scenekunstaktører fra det frie feltet som har forskjellige utfordringer med et mangelfullt utviklet virkemiddelapparat. Vi er spredt over hele landet og representerer et mangfold av driftsmodeller og kunstneriske uttrykk. For oss i Panta Rei Danseteater har et slikt felles initiativ vært viktig for å vise at vi som aktører i et broket scenekunstfelt evner og ønsker å løfte blikket og kjempe for noe som er større enn oss selv.

Det er bra at departementet tar seg tid til å lytte til aktørene i det frie feltet. Det er imidlertid maktpåliggende at departementet ikke bare fokuserer på enkeltaktører som er blitt stående uten finansiering. Bredden av etablerte danse- og scenekunstkompanier har potensial til å fylle regjeringens ambisjoner for tippemidlene. Profesjonaliteten, den internasjonale etterspørselen etter norsk scenekunst på ypperste nivå, og kompetansen som er opparbeidet over mange år, står i fare dersom den nye driftsstøtten blir et halvhjertet tiltak.

Vi ber kulturministeren, politiske støttespillere og departementet om å bruke tiden fram mot statsbudsjettet 2023 til å meisle ut en visjonær ordning som kan virke utover inneværende stortingsperiode, til glede for et mangfoldig publikum over hele landet.